Kiedy i czy warto wystawić notę księgową na 40 euro?

Na flobo.io/opoznienia-w-platnosciach/nota-ksiegowa-na-40-euro/ znajdziesz więcej informacji o notach księgowych 40 euro.

Każdy przedsiębiorca na pewnym etapie swojej działalności napotyka kontrahentów, którzy nie opłacają wystawionych im faktur we wskazanym terminie. Jeszcze dziesięć lat temu stanowiło to ogromny problem dla przedsiębiorców. Na szczęście począwszy od 2013 roku w przypadku wyniknięcia opóźnień w opłacaniu należności prawo polskie pozwala na wystawianie niemrawym partnerom not księgowych w wysokości 40 euro, a od 2020 roku także na 100 oraz 70 euro.

Kiedy należy wystawić notę księgową na 40 – lub więcej – euro?

Artykuły ustawy o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych stanowią, iż wierzyciel jest uprawniony do domagania się od dłużnika rekompensaty za koszty odzyskiwania należności. Wysokość takiej kompensaty zależna jest od kwoty zaległego świadczenia pieniężnego. Jeżeli należności nie przekraczają 5000 zł wystawia się noty księgowe na 40 euro. Przy nieopłaconej fakturze powyżej tej kwoty, ale nie większej niż 50 000 zł, wierzyciel począwszy od 2020 roku ma natomiast prawo wystawić notę w wysokości 70 euro, a kiedy wartość świadczenia pieniężnego przekracza 50 000 zł – notę na 100 euro. Warto wspomnieć, iż notę księgową można przesłać dłużnikowi niezwłocznie po wystąpieniu opóźnienia w płatności, w dodatku bez wymogu uprzedniego upomnienia o przekroczeniu terminu. Powinno się jednak uwzględnić czy wystawienie kontrahentowi bez uprzedzenia noty księgowej na 40 – albo więcej – euro nie zburzy utrzymywanych nierzadko przez szmat czasu dobrych relacji partnerskich. Przecież przyczyną zwłoki w przelaniu należności może być zwyczajne przeoczenie bądź krótkotrwałe problemy z wypłacalnością dłużnika, a nie jego celowy zabieg. Dlatego właśnie, nota księgowa winna być raczej jednym z kolejnych etapów procedury upominawczej.

Generator not księgowych znajdziesz online

W momencie, kiedy wierzyciel pierwszy raz postanawia o wystawieniu noty księgowej, zaczyna zastanawiać się, jak przepisowo należy przeliczyć jej wysokość na złotówki, skoro ustawa mówi o nocie w euro. Instrukcje w tym zakresie ustawodawca zawarł w przytoczonym wyżej akcie prawnym – kwotę rekompensaty w polskim złotym oblicza się na bazie uśrednionego kursu euro obwieszczonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca, który poprzedza miesiąc, w którym minął termin spłaty za świadczenie pieniężne.

Wierzycieli zapraszamy do skorzystania z generatora not księgowych, dostępnego darmowo na stronie Flobo – autorskiej aplikacji do obsługi należności w firmach, która wyposażona jest także w skuteczny moduł automatycznej windykacji.

Flobo

Mob.: +48 730 74 55 30
E-mail: [email protected]