Co należy wiedzieć o likwidacji polisolokaty?

Około osiem-dziesięć lat temu, w rzadszych przypadkach także obecnie, mnóstwo ludzi otwierało i nadal otwiera polisolokaty. Produkt ten w swojej ofercie posiadały lub posiadają pośrednicy finansowi (Open Finance), banki (np. Deutsche Bank, Getin Bank) oraz towarzystwa ubezpieczeniowe (np. Axa, Allianz i wiele innych). Ponieważ posiadanie polisolokaty wiąże się z różnego rodzaju opłatami: wstępną, za zarządzanie środkami, likwidacyjną, natomiast brak gwarancji wypłaty wkładu po zakończeniu umowy, rośnie ilość postępowań dotyczących odzyskiwania pieniędzy i kosztów likwidacyjnych z polisolokat.

Likwidacja polisolokaty – konsekwencje

Polisolokata – w dużym skrócie i zgodnie z najprostszą definicją – to kombinacja lokaty oszczędnościowo-inwestycyjnej z ubezpieczeniem na życie i dożycie. W polisolokacie podział wpłat jest niesymetryczny – znacznie większa ich część przekazana zostaje na inwestycje o podwyższonym ryzyku. Zapisy w umowie wiążącej z ubezpieczycielem czy bankiem są zazwyczaj niekorzystne. W razie niepowodzenia inwestycji, opłatami zostaje obarczona wyłącznie jedna strona, czyli klient.
Wpłaty na polisolokatę trzeba opłacać z częstotliwością wyznaczoną w umowie, przykładowo co miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy lub rok. Popularną praktyką instytucji oferujących polisolokaty jest zasada, że w razie braku wpłaty, np. przez okres trzech kolejnych miesięcy, polisolokata jest likwidowana, a klient otrzymuje niewielką część z funduszu, jaki dotychczas zdołał uzbierać.

Polisolokata – jak odzyskać pieniądze?

Okres obowiązywania umowy o polisolokatę to kilka do nawet kilkudziesięciu lat, toteż nierzadko posiadacze polisolokaty postanawiają o jej zlikwidowaniu przed upływem jej trwania. Po podjęciu tej decyzji od właściciela zostaje pobrana opłata likwidacyjna – może ona sięgać nawet kwoty odpowiadającej ilości środków zebranych dotychczas na polisolokacie. W sprawach dotyczących likwidacji polisolokaty powinno się zatem skorzystać z profesjonalnej pomocy – na rynku usług prawniczych są kancelarie doświadczone w prowadzeniu postępowań, takich jak odzyskiwanie pieniędzy z polisolokat i likwidacja polisolokat.